Мержинський Євгеній Костянтинович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Сфери наукових інтересів:

 • Автоматизація бізнес-процесів в економіці.
 • Електронна комерція.
 • Розробка сучасних web-додатків та чат-ботів.
 • Бізнес-аналітика.
 • Еколого-економічне моделювання.

Дата народження – 05 вересня 1983 року,  м. Запоріжжя.

Вища освіта:

Запорізька державна інженерна академія (2005 р.), спеціальність «Економічна кібернетика»; освітня кваліфікація «магістр з економічної кібернетики»;

Науковий ступінь:

захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.11- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, м. Черкаси 2014 р.), тема дисертації: «Еколого-економічне моделювання процесів розподілу інвестиційних ресурсів в регіональному промисловому комплексі»;

Вчене звання:

доцент кафедри економіки та інформаційних технологій Запорізького національного університету, 2019 р. (з 01.06.2020 – кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету).

Кар’єрний шлях:

2005-2009 рр. – аспірант кафедри економічної кібернетики Запорізької державної інженерної академії;

2009-2014 рр. – асистент кафедри економічної кібернетики Запорізької державної інженерної академії;

2014-2018 рр. – доцент кафедри економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії;

2018 – до теперішнього часу – доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.

Науково-педагогічний стаж – 16 років.

 • Теорія систем і системний аналіз в інформаційній економіці.
 • Методи мережевого планування та управління.
 • Електронна комерція.
 • Управління проектами інформатизації
 • Інноваційні проєкти в підприємництві та торгівлі
 • Аналіз та моделювання соціально-економічних систем.
 • Інформаційні системи автоматизації діяльності на підприємстві.
 • Тренінг-курс з ефективності ІТ – проєктів.

Науково-дослідні роботи:

Науково-дослідна робота «Формування нового інформаційно-економічного укладу промислового виробництва на основі екологізації та інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0121U107815, 2021–2023 рр., Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні ЗНУ) – виконавець.

Керівництво студентською наукою:

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком;

науково-практичний напрямок: «Підвищення ефективності управління інформаційними ресурсами структурного підрозділу університету».

Керівництво кваліфікаційними роботами магістрів освітньо-професійної програми «Інформаційна економіка»;

науково-практичний напрямок: «Розробка чат-ботів для автоматизації бізнес-процесів в організаціях».

Видавнича діяльність:

Автор і співавтор понад 50 наукових праць та навчально-методичних посібників, серед яких 3 монографії (3 – колективні).

Проєкт «Європейські практики соціального підприємництва: сталість, інклюзія та креативність» («European practices of social entrepreneurship: sustainability, inclusion and creativity», EUROSECRET) 2022-2025 р.

Детальніше про проект за посиланням: EUROSECRET

20.09.2018‒31.01.2019 ‒ Міжнародне стажування в Вища школа управління охороною праці в м. Катовіце (Республіка Польща): «Забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах».

25.06.2019 р. ‒ 2. Сертифікат В2 з англійської мови Universal test ECL Authorised exam center. English language proficiency according to CEFR refers to level B2 (№ 000740092).

23.09.2021 – 24.09.2021 Сертифікат від Міжнародної науково-практичної конференції «Формування сучасних концепцій менеджменту організації та адміністрування в умовах цифровізації» (м. Запоріжжя, ЗНУ,  30 годин 1 кредит ЄКТС)

25.10.2021 ‒ СЕРТИФІКАТ від Американської ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів»  (60 годин 2 кредити ЄКТС).

Публікації іноземною мовою:

 1. Merzhynskyi Y, Melikhova T, Makarenko A. Improvement of a conceptual model forecasting the level of economic security of industrial enterprise. Proceedings of 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). 2019. Vol. 95. P. 137-141. URL : https://download.atlantis-press.com/article/125917635.pdf. Індексування – CPCI (part of Clarivate’s Web of Science).
 2. Merzhynskyi Y., Metelenko N.G., Kovalenko O. V., Makedon V., Rudych A.I. Infrastructure security of formation and development of sectoral corporate clusters. Journal of Security and Sustainability Issues. 2019. Volume 9(1). P. 77-89 (Scopus). DOI: 10.9770/jssi.2019.9.1(7).
 3. Merzhinsky, Glushchevsky V., Summa A. Informatization of the activity of the structural department of the university. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” : Economic and Engineering Studies. 2021. #2(10). P. 60-70. URL: http//jees.usch.md/.  Індексація у наукометричних базах – IBN, DOAJ, ECONBIZ.

Монографії:

 1. Мержинський Є.К. Алгоритми сучасних систем штучного інтелекту в управлінні інформаційними ресурсами. Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону : [монографія] / під заг. ред. д.е.н., проф. Метеленко Н.Г. Київ : Інтерсервіс, 2021. С. 32-42.
 2. Мержинський Є.К., Комазов П.В. Методи структурного моделювання бізнес-процесів промислового підприємства. Сучасні тенденції та перспективи формування нової траєкторії україно-польського співробітництва в умовах євроінтеграції: колективна монографія / заг. ред. проф. Метеленко Н.Г., Макушинька Г.П. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. С.166-180. 

Статті:

 1. Мержинський Є.К., Хорошун В.В, Комазов П.В. Дослідження типової архітектури чат-бот технології. Приазовський економічний вісник. 2021. № 6 (29). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-29.
 2. Мержинський Є.К., Хорошун В.В., Клопов І.О. Концептуальні підходи до аналізу динаміки активів в умовах поведінкової економіки. Науково-практичний журнал «Економічні студії», 1 (31) квітень 2021. «Львівська економічна фундація», Львів : 2021. С. 156-161.
 3. Мержинський Є. К. Переверзєва А. В. Цифровізація економіки в країнах ЄС: досвід для України. Збірника наукових праць молодих учених, аспірантів і студентів «НОВА ЕКОНОМІКА». 2020. C. С.80-89.
 4. Мержинський Є.К., Комазов П.В. Побудова інформаційної системи структурного моделювання бізнес-процесів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. № 25 (1). С. 162-166.
 5. Мержинський Є.К. Концептуальна модель розвитку енергоспоживаючих систем металургійного підприємства / Є.К. Мержинський, Д.П. Костенко // ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ. Випуск 3, (09) 2017. С. 165-169. 

Конференції:

 1. Мержинський Є. К., Петухова О. В. Розробка типової архітектури chatbot-технології. Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021.  C. 353-358.
 2. Мержинський Є. К. Взаємозв’язок інформаційних та операційних технологій на підприємствах в умовах поширення концепції INDUSTRY 4.0. Міжнародна-науково практична інтернет-конференція «Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах» Діпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. C. 109-412.   URL: http://umsf.dp.ua/.
 3. Мержинський Є. К., Лекгодух Д. І. Особливості впровадження сучасних технологій управління персоналом на підприємстві. Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених Киів: ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2021.  C. 399-400.   URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.
 4. Мержинський Є. К., Лекгодух Д. І. Тенденції та розвиток дистанційних банківських послуг. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021. C. 123-125.
 5. Мержинський Є. К., Сумма А. П. Класифікація цифрових двійників за рівнем автоматизації обробки даних. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021.  C. 125-128.
 6. Мержинський Є. К., Сумма В. С. Архітектура чат-бота для автоматизації онлайн консультацій абітурієнтів. Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021.  C. 128-130.
 7. Мержинський Є. К., Тирлецька Є. Порівняльний аналіз систем управління контентом (CMS). Європейський вектор модернізації інженерної та економіко-управлінської освіти в умовах сталого розвитку промислового регіону Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2021.  C. 130-132.
 8. Мержинський Є. К. Аналіз фреймворків для розробки клієнтської частини CRM-систем. МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БІОЕКОНОМІКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ» (INTЕRNET-ФОРМАТ) Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. C. 290-291.
 9. Мержинський Є. К., Киричок Д.В. Моделювання ефективної закупівельної діяльності на підприємстві. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. Т. 5 C. 201-203. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/tom_5_rtf_3.pdf.
 10. Мержинський Є. К., Михайленко Т.В., Романенко В.В. Вдосконалення інформаційних процесів матеріально-технічного забезпечення підприємства. Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави: матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. С. 135-139.
 11. Мержинський Є. К., Комазов П.В. Системний підхід до оптимізації цінової політики підприємств. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: збірник матеріалів ХІІІ міжнар. наук.-прак. конф. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. С. 294–295.
 12. Мержинський Є. К. Analiza porównawcza stabilności energetycznej Polski i Ukrainy. Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія; ФОП Систерова Н.О., 2017.  С. 227–230.