Науковий гурток: Податкові новації: адаптація міжнародного досвіду

Керівник наукового гуртка к.е.н., доцент Попова А.О.

Мета - формування у здобувачів вищої освіти інтересу до науково-дослідної діяльності та організація цього процесу стосовно трансформації вітчизняної податкової системи в контексті євроінтеграційних процесів та необхідності гармонізації її норм і положень на рівні ЄС.
Завдання залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на вирішення актуальних проблем щодо імплементації в національне податкове законодавство положень правових актів ЄС, дослідження провідних закордонних і українських практик в сфері адміністрування та справляння податків і зборів; розвиток у здобувачів вищої освіти наукової самостійності та творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем з метою підготовки висококваліфікованих фахівців.

Склад групи

1. Селезньов Кирило 6.0721-фдпс
2. Савела Анна 6.0720-фдпс
3. Павелко Олеся 8.0722-удфм
4. Хавер Даніїл 8.0723-удфм
5. Коваленко Юрій 8.0722-удфм

Протоколи засідань наукового гуртка