Голомб Вікторія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Сфери наукових інтересів:

 • Проблеми ефективності функціонування малого та середнього бізнесу
 • Стратегічні напрями розвитку підприємництва в Запорізькому регіоні
 • Інноваційна діяльність та соціальне підприємництво

Дата народження – 23 жовтня 1987 року. 

Вища освіта:

Класичний приватний університет (2010 р.), спеціальність «Міжнародна економіка»; кваліфікація магістр з міжнародної економіки;

Класичний приватний університет (2019 р.); спеціальність «Філологія»; освітня програма «Переклад», професійна кваліфікація перекладач і викладач англійської та німецької мов.

Науковий ступінь:

захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2015 р.), спеціальність 08.00.0 – Економіка та управління національним господарством, тема: «Економічна політика держави щодо підвищення рівня зовнішньоборгової стійкості України»;

Вчене звання:

доцент кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії, 2018 р. (з 01.06.2020 – кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету).

Кар’єрний шлях:

2013-2014 рр. – викладач кафедри економіки підприємства Інституту економіки Класичного приватного університету (за сумісництвом на 0,25 ставки);

2014-2015 рр. – старший викладач кафедри економіки Інституту економіки Класичного приватного університету (за сумісництвом на 0,25 ставки);

2015-2019 рр. – доцент кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії.

2019-2020 рр. – доцент кафедри економіки підприємства Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету;

2020 р – до теперішнього часу – доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного навчально-наукового інституту ім. Ю.М. Потебні Запорізького національного університету.

Науково-педагогічний стаж – 10 років.

 • Підприємництво в економічному розвитку суспільства
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Біржова торгівля
 • Індустріальні парки та кластерні об’єднання країн
 • Економічна діагностика у підприємництві
 • Аналіз стратегії підприємницької діяльності
 • Управління проєктами: теорія і практика

Наукова діяльність:

Атестація наукових кадрів: участь у роботі спеціалізованих вчених рад як офіційного опонента.

Керівництво студентською наукою:

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком: «Інноваційні проєкти в еколого-орієнтованому соціальному підприємництві»

Координатор Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор», що покликаний надихати студентство та молодь Запорізького регіону на організацію власної справи; сприяти розвитку їх підприємницьких здібностей.

Видавнича діяльність:

Автор і співавтор близько 60 наукових праць, серед яких 1 колективна монографія, 25 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях.

виданнях.

Підвищення кваліфікації:

 1. Громадська організація «Прометеус» (м. Київ, Україна). Сертифікат від 03.04.2020 р. Тема: «Критичне мислення для освітян». (30 год. 1 ESTS).
 2. 2. Громадська організація «Прометеус» (м. Київ, Україна). Сертифікат від 15.04.2020 р. Тема: «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів». (30 год. 1 ESTS).
 3. 3. Стажування у Вищій школі управління охороною праці в м. Катовіце (Республіка Польща) з 06.02.23 по 11.03.2023. Сертифікат від 11.03.2023 р. Тема «Європейський менеджер з охорони праці і безпеки професійної діяльності» (90 год. 3 ESTS)
 4. 4. ГО «Освітня фундація продуктового ІТ» (м. Київ, Україна). Сертифікат №177/082-2023 від 04.08.2023 р. Тема: «Маркетинг ІТ-продуктів». (60 год. 2 ЭКТС)
 5. 5. RBC Group (м. Київ, Україна). Сертифікат № UA0123 від 02.08.2023 р. Тема: «Практичне застосування сучасних ВІ-систем для економічної діагностики ефективності бізнесу на базі Qlik Sense» (30 год. 1 ЭКТС)
 6. 6. Підвищення кваліфікації в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі (м. Переяслав, Україна) за темою «Професійна підготовка щодо викладання дисциплін за освітньо-професійними програмами спеціальностей 071 «Облік та оподаткування», 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Довідка від 12.05.2023.
 7. 7. Міжнародне стажування науково-педагогічних працівників за темою «Інтерактивні технології змішаного навчання в підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні» 08.05.2023-15.05.2023 р. (м. Люблін, Республіка Польща). Сертифікат від 15.05.2023р.
 8. Курси підвищення кваліфікації на платформі Coursera «Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google» 03 травня 2023 року. Сертифікат S2SVP56JSFH9.
 9. Громадська організація «Прометеус» (м. Київ, Україна). Сертифікат від 05.09.2023 р. Тема: «Як почати власну справу в часи невизначеності: покроковий гайд від ТОП-підприємців України». (45 год. 1,5 ESTS).

Публікації іноземною мовою:

Glushchevsky V., Holomb V., Byrskyi V. The impact of digitalization on entrepreneurship: key factors. Humanities Studies. 2023. Випуск 16 (93) URL: http://humstudies.com.ua/issue/archive. (Index Copernicus Journals Master List, ROAD, Crossref, НБУ ім. В. І. Вернадського)

 

Монографії:

Глущевський В. В., Хорошун В. В., Голомб В. В., Крижевський М. А. Стратифікаційне метамоделювання системи промислового менеджменту: інтеграційна парадигма, методологія та інструментарій цифрової трансформації. В кн.: Цифроватрансформація промислового менеджменту: теорія і практика / За загальною редакцією Воронкова В. Г., Метеленко Н. Львів – Торунь : Liha-Pres. 2023 C. 534-596. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/225/5489/12220-1.

 

Статті:

 1. Голомб В. В., Жиронкіна В. Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможності підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 4(16). C. 78-81. (НБУ імені В.І. Вернадського).
 2. Голомб В. В., Зеркаль А. В. Маркетингові комунікаційні стратегії підприємства в умовах цифровізації економіки. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. Т. 2. № 12(56). C. 15-21. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-12-7827. (Google Scholar, Index Copernicus International, НБУ імені В.І. Вернадського).
 3. Мержинський Є. К., Голомб В. В., Пєтухова О. В. Аналіз переваг та недоліків застосування ВІ-систем у підприємницькій діяльності. Економіка та суспільство. 2023. № 52. C. 1-5. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2575. (Index Copernicus, Google Scholar, CiteFactor, DOAJ, Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS), Science Library Index, Turkish Education Index and International Society for Research Activity (IS).
 4. Голомб В. В., Оглобліна В. О. Підприємницька діяльність в Україні під час війни: особливості та проблеми. Інфраструктура ринку. 2023. № 72. C. 25-27. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/72-2023.

 

 

Конференції:

 1. Голомб В. Роль академічних бізнес-інкубаторів в системі інфраструктурної підтримки МСП. Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя: КПУ, 2018. C. 192-195.
 2. Голомб В. В., Дебелий В. державна підтримка підприємництва під час воєнного стану в Україні. збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2023» Запоріжжя: ЗНУ,    Т. 5 C. 375-376.
 3. Голомб В. В. Advantages and challenges of digital marketing. Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,   Т. 1 C. 158-159.
 4. Голомб В. В., Савченко Д. . Сучасний стан ділового середовища в Україні. ЗБІРНИК наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2023» Запоріжжя: ЗНУ,   Т. 5 C. 398-399.
 5. Голомб В. В. Роль соціального медіа маркетингу в сучасному підприємництві. Цифрова трансформація соціо-економічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства Запоріжжя: Запорізький національний університет,   C. 145-148.
 6. Голомб В. В., Лукашов Н., Кузьміна  Є. Аналіз досвіду кластерного розвитку в країнах ЄС. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю молодих науковців «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» Запоріжжя: Запорізький національний університет,    C. 147-149.
 7. Голомб В. В., Лукашов Н. Теоретичні аспекти управління розвитком підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації в економічному, управлінському та інженерному аспектах»  Запоріжжя: Запорізький національний університет,    C. 18-22.